Organizacija skupova

Pod pokroviteljstvom Međunarodnog hortikulturnog naučnog društva (ISHS) Hortikulturno društvo je organizovalo i bilo domaćin međunarodnog simpozijuma: 2nd International Symposium Fruit Culture along Silk Road Countries - SILKSYM 2017 “Fruits for Future”. Objavljen je Zbornik sažetaka (ISBN 978-99955-783-3-6; COBISS.RS-ID 6786584), a radovi će se štampati u Acta Hortic. (ISSN 0567-7572 print; ISSN 2406-6168 electronic) (drugi kvartal 2021. godine).

Društvo je organizator Prvog Simpozijuma hortikulture u BiH “Izazovi i inovacije u hortikulturi” 24-26. maja 2010. godine na Vlašiću, u saradnji sa Naučnim voćarskim društvom Republike Srpske. Radovi prezentovani na Simpozijumu štampani su u obliku zbornika sažetaka (ISBN 978-99938-808-2-0; COBISS.BG-ID 1469464).